Vertrouwenspersoon

Wat te doen bij klachten en problemen?

In het geval er zich klachten of problemen voordoen in of om de lessen van film actors academy , welke niet opgelost kunnen worden door contact met de studiecoach, dan wel de backoffice, het kernteam of het bestuur, kan eenieder contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie.

Het bestuur heeft Mw. Carole Arnold Bik (MfN-register mediator) bereid gevonden de rol van extern vertrouwenspersoon op zich te nemen en zij is in die hoedanigheid ook bekwaam om alle mogelijke klachten correct af te handelen. Indien studenten en/of docenten zich wenden tot haar als ‘ombudsvrouw’, zal dit vertrouwelijk worden behandeld. Samen met haar wordt het probleem besproken en onderzocht. Na hoor- en wederhoor, stelt zij een (al dan niet geanonimiseerd) advies op en brengt dat ter kennis aan het bestuur. De vertrouwenspersoon kan zaken gevraagd of ongevraagd aan het bestuur voorleggen. Het advies wat zij aan het bestuur geeft is bindend.

Overige voorwaarden

  • Na het indienen van een klacht is er een reactietijd van maximaal 28 kalenderdagen, tenzij het einde van een termijn niet op een werkdag valt. Daarnaast is er een afhandelingsperiode van eveneens 28 kalenderdagen.
  • Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen zal een indicatie verstrekt worden wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  • In het geval er een advies door de vertrouwenspersoon aan het bestuur wordt gegeven, is het bestuur verplicht het advies over te nemen en kan het hier in geen geval van afwijken.
  • Eventuele consequenties van een advies door de vertrouwenspersoon worden binnen maximaal 28 kalenderdagen afgehandeld door film actors academy .
  • De wijze van afhandeling van de klacht wordt geregistreerd door het bestuur en voor tenminste 1 kalenderjaar bewaard.

Contactgegevens (extern) vertrouwenspersoon:
Mw. Carole Arnold Bik (MfN-register mediator)
Email: carole@arnoldbikmediation.nl
Tel: +31 (0) 6 28246378