Vertrouwenspersoon

Wat te doen bij klachten en problemen?

In de afgelopen jaren is het aantal studenten die een opleiding bij ons volgen gestaag gegroeid. Hoewel faaam ernaar streeft het voor eenieder die les volgt aan de opleiding dit tot een plezierige tijd te maken, kan het zijn dat er zich klachten of problemen voordoen vanwege onderlinge contacten, het opleidingsaanbod of de bedrijfsvoering. In dergelijke gevallen is het bestuur van mening dat er een correcte klachtenafhandeling moet kunnen plaatsvinden. In geval van causale problemen kan eenieder zich in eerste instantie richten tot de backoffice. Daar zal direct worden gezocht naar een gepaste afhandeling. Mochten zij de klacht niet kunnen afhandelen, of geschiedt dit niet naar tevredenheid van de melder, dan zal de backoffice de klacht doorzetten naar het bestuur. Indien ook in dit geval afhandeling niet mogelijk of niet naar wens is, zal worden doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie.

Het bestuur heeft Mw. Carole Arnold Bik (MfN-register mediator) bereid gevonden de rol van extern vertrouwenspersoon op zich te nemen en zij is in die hoedanigheid ook bekwaam om alle mogelijke klachten correct af te handelen.
Indien studenten en/of docenten zich wenden tot haar als ‘ombudsvrouw’, zal dit vertrouwelijk worden behandeld. Samen met haar wordt het probleem besproken en onderzocht. Na hoor- en wederhoor, stelt zij een (al dan niet geanonimiseerd) advies op en brengt dat ter kennis aan hetbestuur. De vertrouwenspersoon kan zaken gevraagd of ongevraagd aan het bestuur voorleggen. Het advies wat zij aan het bestuur geeft is bindend.
De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn te verkrijgen via de backoffice.

Overige voorwaarden
– Na het deponeren van een klacht is er een reactietijd van maximaal 28 kalenderdagen, tenzij het einde van een termijn niet op een werkdag valt. Daarnaast is er een afhandelingsperiode van eveneens 28 kalenderdagen.
– Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen zal een indicatie verstrekt worden wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
– In het geval er een advies door de vertrouwenspersoon aan het bestuur wordt gegeven, is het bestuur verplicht het advies over te nemen en kan het hier in geen geval van afwijken.
– Eventuele consequenties van een advies door de vertrouwenspersoon worden binnen maximaal 28 kalenderdagen afgehandeld door faaam.
– De wijze van afhandeling van de klacht wordt geregistreerd door het bestuur en voor tenminste 1 kalenderjaar bewaard.

COVID-19 aanspreekpunt

COVID-19 aanspreekpunt en intern vertrouwenspersoon bij faaam is Miryanna van Reeden.

Miryanna is het centrale aanspreekpunt voor vragen van studenten en coaches over het faaam corona beleid en eventuele steun. Zij is aangesteld als eerste contactpunt voor faaam studenten en coaches. Hiermee wordt de veilige sfeer van de film actors academy amsterdam voor het grootste deel gewaarborgd.