Inschrijfvoorwaarden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1
Begripsbepalingen

1. film actors academy : het bestuur van Stichting film actors academy , is statutair gevestigd te Amsterdam,
2. Directie: door het bestuur van film actors academy verantwoordelijk gestelde artistiek en zakelijk leider voor de verzorging van de opleiding en vooropleiding.
3. Deelnemer: persoon die staat ingeschreven voor de opleiding bij film actors academy .
4. Opleiding: onderwijseenheid of samenstelling van onderwijseenheden dat aan deelnemers qua onderwijsaanbod of als maatwerk wordt aangeboden door film actors academy .
5. Inschrijvingsgeld: verschuldigde kosten verschuldigd voor het volgen van de opleiding waarvoor is ingeschreven.
6. Statuut: Het deelnemersstatuut opleiding film actors academy

Artikel 2
Reikwijdte en status

1. Dit statuut is het Deelnemersstatuut opleiding film actors academy .
2. Dit statuut regelt de rechten en plichten van degenen die als deelnemer staan ingeschreven bij film actors academy .
3. Voorzover niet in dit statuut geregeld is de directie bevoegd te handelen in het algemeen belang van deelnemers en film actors academy . De directie informeert hierover het bestuur uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van het bestuur.
4. Aanvullend op dit deelnemersstatuut kunnen voor een specifiek opleidingsonderdeel aanvullende bepalingen worden gesteld.

Artikel 3
Beschikbaarstelling

1. Iedere deelnemer kan bij eerste inschrijving voor de opleiding een exemplaar van dit statuut verkrijgen
2. Wanneer het statuut gedurende de opleiding wordt gewijzigd wordt hiervan mededeling gedaan kan een gewijzigd exemplaar van het statuut worden verkregen
3. De directie verstrekt iedere medewerker van film actors academy een exemplaar van dit statuut en van wijzigingen.

Artikel 4
Vaststelling en wijziging

1. Het statuut wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van film actors academy .
2. Bij vaststelling van wijzigingen in het statuut bepaald het bestuur tevens de ingangsdatum.

Artikel 5
Missie en grondslag van film actors academy .

1. film actors academy heeft tot doel het acteertalent van personen te ontwikkelen voor het medium televisie en film.
2. Voorts geldt de volgende verplichting: personeel en studerenden dienen zich te onthouden van gedrag dat in het openbaar, mondeling of schriftelijk of met afbeelding getoond wordt, dat opzettelijk beledigend is voor een groep mensen en/of dat aanzet tot haat tegen mensen, tot discriminatie van mensen, tot gewelddadig optreden tegen persoon of goed wegens hun ras, hun sekse, hun seksuele geaardheid, hun godsdienst of hun levensovertuiging, en de inhoud van presentaties is niet pornografisch.
3. film actors academy staat voor een open en prettig leerklimaat waarvoor deelnemers aan de opleiding en medewerkers van film actors academy zorg dienen te dragen.

Hoofdstuk 2 Gedragsregels

Artikel 6
Huisregels en Ordemaatregelen

1. De directie kan voorschriften en maatregelen nemen voor de goede gang van zaken binnen film actors academy , mede gebaseerd op dit statuut.
2. Bij overtreding van het statuut of hieruit voortvloeiende voorschriften en maatregelen kan door de directie aan de deelnemer tijdelijk of definitief de toegang tot de opleiding of masterclass en de gebouwen waar deze plaatsvindt worden ontzegd.
3. Ontzegging van de toegang geeft geen rechten op restitutie van de inschrijvingsgelden
4. Tegen een besluit van ontzegging van de toegang kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuur van film actors academy .

Artikel 7
Gebruik van voorzieningen en middelen

1. De deelnemer draagt zorg voor een zorgvuldig gebruik van de apparatuur die gedurende de opleiding in gebruik wordt gegeven, in overeenstemming met de instructies van de docenten en de bijgeleverde schriftelijke aanwijzingen.
2. Voor het gebruik van apparatuur gelden de voorwaarden van film actors academy .
3. De apparatuur die wordt verstrekt in het kader van opleiding mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
4. De deelnemer handelt bij het gebruik van de voorzieningen en middelen niet in strijd met het doel, de missie en de grondslagen van film actors academy en de bepalingen in dit statuut.
5. De rechten van producties uit opleiding behoren toe aan film actors academy .

Artikel 8
Algemene normen en fatsoen

De deelnemer handelt in de gebouwen, tijdens de opleiding, of in presentaties voortkomende uit de deelname niet in strijd met algemene normen van fatsoen waaraan andere deelnemers aanstoot kunnen nemen of die naam, eer en belang van film actors academy kunnen schaden.

Artikel 9
Privacy

1. De directie draagt zorg voor de bescherming van persoonlijke gegevens.
2. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van de opgenomen gegevens in de administratie van film actors academy waar betrokkene is ingeschreven, betreffende de persoon en resultaten.
3. Deze gegevens zijn overigens uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de instelling die daar uit hoofde van hun functie over moeten beschikken.
4. De deelnemer heeft het recht te verzoeken om de gegevens van de betrokken te doen verbeteren, aan te vullen, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake doende zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift voorkomen.
5. Gegevens uit de administratie worden slechts aan derden verstrekt voor zover dit voortkomt uit het doel van de registratie als gevolg van een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van degene wiens gegevens het betreft.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor inschrijving voor de opleiding

Artikel 10
Inschrijving

1. Inschrijving voor de opleiding is definitief na besluit van de directie.
2. Bij inschrijving dient de deelnemer te voldoen aan de inschrijvingsvereisten.
3. De directie kan zonder motivering een deelnemer bij inschrijving weigeren .
4. Inschrijvingsgelden worden door of voor de deelnemer voldaan voorafgaande aan de start van de opleiding. Indien de inschrijvingsgelden niet of onvolledig zijn voldaan kan de deelnemer aan opleiding per direct van deelname worden uitgesloten tot dat de verschuldigde som is betaald.
5. Na toelating kan de deelnemer uitsluitend deelname worden ontzegd op grond van de bepalingen in dit statuut.

Artikel 11
Annuleringsvoorwaarden

Een student mag na aanmelding te allen tijde ervan uitgaan dat de opleiding waarvoor hij zich aangemeld heeft doorgang vindt. Desalniettemin kan het zich voordoen dat film actors academy door (al dan niet onvoorziene) omstandigheden genoodzaakt is een opleiding te annuleren of uit te stellen. Hieronder worden enkele voorbeelden inclusief consequenties genoemd die aanleiding kunnen zijn voor het annuleren dan wel uitstellen van een opleiding:

– Het minimumaantal studenten aan een film actors academy vooropleiding bedraagt 6 studenten. Per “startweekend” streeft film actors academy ernaar om zowel op zaterdagen als op zondagen een groep te draaien. In het geval dat er op een van de dagen een te weinig aantal studenten is om een goedwerkende groep te kunnen laten starten, kan het zijn dat wordt besloten de beide groepen samen te voegen tot één gezamenlijke groep. Studenten worden hier maximaal een week van tevoren van op de hoogte gesteld.
– In het geval van (langdurige) onvoorziene omstandigheden die de mogelijkheden tot lesgeven reduceren dan wel volledig beperken (overmacht), zal film actors academy een alternatief bieden wat zoveel mogelijk in verhouding staat tot het oorspronkelijk aangebodene.
– Bij afwezigheid van een docent zal de les vervangen worden door een andere docent die zoveel mogelijk de (door de voorganger) “uitgezette leerlijn” zal volgen.
– Bij volledige beperking van de mogelijkheid tot het live geven van lessen, zal film actors academy de lessen voor beperkte tijd online voortzetten en hierbij onderwijs aanbieden met voldoende toegevoegde waarde voor student.
– Eventueel gemis aan het fysieke deel van de lessen wordt indien mogelijk later ingehaald in samenspraak met de studenten. In het geval van annulering van lessen wordt er te allen tijde gekeken naar een haalbare mogelijkheid om de lessen alsnog doorgang te laten vinden binnen het studiejaar. Studenten van een geannuleerde opleiding worden uiterlijk drie weken voorafgaand aan de start op de hoogte gebracht van de alternatieven en hebben het recht te beslissen om op dit aanbod al dan niet in te gaan. Indien er sprake is van samenvoeging wordt dit voor aanvang gecommuniceerd tot één week voor de start.

In het geval een student bij de eerstvolgende haalbare optie verstek moet laten gaan, wordt de optie geboden een voucher te ontvangen, welke te verzilveren is voor deelname aan de eerstvolgend mogelijke deelname-optie. Wanneer dit ook geen optie is voor de student wordt er in overleg en conform de opgestelde regelingen in “Bedenktermijn” een eventuele credit van het aanbetaalde lesgeld voorzien.

Artikel 12
Bedenktermijn

Vooropleiding: Na aanmelding voor een opleiding geldt er een bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Deze gaat in op het moment van bevestiging van aanmelding vanuit de film actors academy backoffice en het geschieden van een aanbetaling ter waarde van 50 euro (administratiekosten). Indien deelnemer besluit af te zien van deelname binnen deze termijn zullen geen verdere kosten berekend worden en wordt de aanbetaling gecrediteerd. In het geval deelnemer besluit af te zien van deelname buiten de gestelde termijn vervalt het recht op teruggaaf van de aanbetaling.

Uitzonderingen op de bedenktermijn:
Indien de eerste les binnen de bedenktermijn valt is er geen recht op restitutie van enige gelden. Concreet betekent dit dat als deelnemer zich binnen 14 dagen voor aanvang van een les zich aanmeldt, deelneemt aan de eerste les en daarna besluit af te zien van het verdere vervolgen van de opleiding, er geen terugbetaling geschiedt. In dit geval is deelnemer verplicht het volledige lesgeld te betalen en ontvangt deze een voucher die recht geeft op het vervolgen van de lessen in een volgende lessenserie.

Weekendopleiding:
In geval van deelname aan de weekendopleiding geldt een afwijkende bedenktermijn. Als een student succesvol de auditieprocedure heeft behaald kan deze zich tot maximaal 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding kosteloos afmelden. In het geval er op dat moment reeds een betaling is verricht voor het lesgeld wordt dit gecrediteerd, op basis van de volgende bepalingen: – Indien de student zich meer dan 6 maanden voor aanvang van de weekendopleiding afmeldt ontvangt deze 90% van het lesgeld terug.
– Bij afmelding tot 3 maanden voor aanvang wordt 50% van het lesgeld gecrediteerd.
– Bij afmelding tot 1 maand (30 kalenderdagen) voor aanvang wordt 25% van het lesgeld gecrediteerd. – Bij afmelding binnen 30 kalenderdagen voor aanvang is er geen restitutie en is het volledige lesgeld verschuldigd.
– In geval van toelating binnen 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding kan de student zich afmelden tot maximaal 7 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding en de student heeft dan recht op restitutie van reeds betaald lesgeld. Mochten binnen deze termijn de eerste lessen al plaatsvinden en worden die door de deelnemer gevolgd, dan is de student bij afmelding alsnog verplicht de gehele eerste Module 1000,- euro exclusief Btw te betalen.

Artikel 13
Aanbod

1. film actors academy geeft in voorlichtingsmateriaal of contracten weer wat de deelnemer van de opleiding of masterclass mag verwachten, door vermelding van niveau, periode, aantal bijeenkomsten, en opleidingsonderdelen.
2. Indien film actors academy niet levert of niet kan leveren in overeenstemming met wat is aangegeven, vindt (al dan niet gedeeltelijke) restitutie plaats van de inschrijvingsgelden.
3. Over al dan niet doorgaan van de opleiding beslist de directie tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding. Al betaalde bedragen worden zonder aftrek van administratiekosten terugbetaald.

Correspondentie m.b.t. dit statuut kunt u richten tot :
zie contact