Inschrijvingsvoorwaarden

INSCHRIJVEN
Via het onderdeel Inschrijfformulier onder Contact op deze website. De inschrijving wordt definitief na ontvangst van het cursusgeld, en vindt plaats op volgorde van binnenkomst van betaling. De inschrijvingsperiode loopt vanaf heden.

VOORBEHOUD
De opleiding en workshop vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Het minimale aantal deelnemers wordt vastgesteld door het bestuur van faaam. De artistieke leiding van faaam behoudt zich ten alle tijden het recht voor data en tijden van opleiding te wijzigen en/of deze te annuleren bij overmacht. Bij annulering zullen al betaalde cursusvergoedingen terug betaald worden.

AFMELDING
Afmelding voor de opleiding: Indien meer dan een maand voor aanvang wordt afgemeld is de afmelding geldig. Het al betaalde bedrag wordt dan terugbetaald onder aftrek van 10% van het collegegeld (geleden schade begroting en administratiekosten). Minder dan een maand voor aanvang afzeggen en tijdens de opleiding stoppen, geeft géén recht op restitutie.

VERGOEDING DEELNAMEKOSTEN
In een aantal gevallen, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, kan er bijgedragen worden aan de deelnamekosten door GAK, GMD, de Sociale Dienst, het Arbeidsbureau. Soms is de werkgever bereid de deelnamekosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden, of is er recht op kinderbijslag, of belastingaftrek mogelijk.

Deelnemersstatuut
opleiding faaam (04/12/2006)

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen

1. faaam: het bestuur van Stichting faaam, is statutair gevestigd te Amsterdam,
2. Directie: door het bestuur van faaam verantwoordelijk gestelde artistiek en zakelijk leider voor de verzorging van de opleiding en vooropleiding.
3. Deelnemer: persoon die staat ingeschreven voor de opleiding bij faaam.
4. Opleiding: onderwijseenheid of samenstelling van onderwijseenheden dat aan deelnemers qua onderwijsaanbod of als maatwerk wordt aangeboden door faaam.
5. Inschrijvingsgeld: verschuldigde kosten verschuldigd voor het volgen van de opleiding waarvoor is ingeschreven.
6. Statuut: Het deelnemersstatuut opleiding faaam

Artikel 2 Reikwijdte en status

1. Dit statuut is het Deelnemersstatuut opleiding faaam.
2. Dit statuut regelt de rechten en plichten van degenen die als deelnemer staan ingeschreven bij faaam.
3. Voorzover niet in dit statuut geregeld is de directie bevoegd te handelen in het algemeen belang van deelnemers en faaam. De directie informeert hierover het bestuur uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van het bestuur.
4. Aanvullend op dit deelnemersstatuut kunnen voor een specifiek opleidingsonderdeel aanvullende bepalingen worden gesteld.

Artikel 3 Beschikbaarstelling

1. Iedere deelnemer kan bij eerste inschrijving voor de opleiding een exemplaar van dit statuut verkrijgen
2. Wanneer het statuut gedurende de opleiding wordt gewijzigd wordt hiervan mededeling gedaan kan een gewijzigd exemplaar van het statuut worden verkregen
3. De directie verstrekt iedere medewerker van faaam een exemplaar van dit statuut en van wijzigingen.

Artikel 4 Vaststelling en wijziging

1. Het statuut wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van faaam.
2. Bij vaststelling van wijzigingen in het statuut bepaald het bestuur tevens de ingangsdatum.

Artikel 5 Missie en grondslag van faaam.

1. faaam heeft tot doel het acteertalent van personen te ontwikkelen voor het medium televisie en film.
2. Voorts geldt de volgende verplichting: personeel en studerenden dienen zich te onthouden van gedrag dat in het openbaar, mondeling of schriftelijk of met afbeelding getoond wordt, dat opzettelijk beledigend is voor een groep mensen en/of dat aanzet tot haat tegen mensen, tot discriminatie van mensen, tot gewelddadig optreden tegen persoon of goed wegens hun ras, hun sekse, hun seksuele geaardheid, hun godsdienst of hun levensovertuiging, en de inhoud van presentaties is niet pornografisch.
3. faaam staat voor een open en prettig leerklimaat waarvoor deelnemers aan de opleiding en medewerkers van faaam zorg dienen te dragen.

Hoofdstuk 2 Gedragsregels
Artikel 6 Huisregels en Ordemaatregelen
1. De directie kan voorschriften en maatregelen nemen voor de goede gang van zaken binnen faaam, mede gebaseerd op dit statuut.
2. Bij overtreding van het statuut of hieruit voortvloeiende voorschriften en maatregelen kan door de directie aan de deelnemer tijdelijk of definitief de toegang tot de opleiding of masterclass en de gebouwen waar deze plaatsvindt worden ontzegd.
3. Ontzegging van de toegang geeft geen rechten op restitutie van de inschrijvingsgelden
4. Tegen een besluit van ontzegging van de toegang kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuur van faaam.

Artikel 7 Gebruik van voorzieningen en middelen

1. De deelnemer draagt zorg voor een zorgvuldig gebruik van de apparatuur die gedurende de opleiding in gebruik wordt gegeven, in overeenstemming met de instructies van de coaches en de bijgeleverde schriftelijke aanwijzingen.
2. Voor het gebruik van apparatuur gelden de voorwaarden van faaam.
3. De apparatuur die wordt verstrekt in het kader van opleiding mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
4. De deelnemer handelt bij het gebruik van de voorzieningen en middelen niet in strijd met het doel, de missie en de grondslagen van faaam en de bepalingen in dit statuut.
5. De rechten van producties uit opleiding behoren toe aan faaam.

Artikel 8 Algemene normen en fatsoen

De deelnemer handelt in de gebouwen, tijdens de opleiding, of in presentaties voortkomende uit de deelname niet in strijd met algemene normen van fatsoen waaraan andere deelnemers aanstoot kunnen nemen of die naam, eer en belang van faaam kunnen schaden.

Artikel 9 Privacy

1. De directie draagt zorg voor de bescherming van persoonlijke gegevens.
2. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van de opgenomen gegevens in de administratie van faaam waar betrokkene is ingeschreven, betreffende de persoon en resultaten.
3. Deze gegevens zijn overigens uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de instelling die daar uit hoofde van hun functie over moeten beschikken.
4. De deelnemer heeft het recht te verzoeken om de gegevens van de betrokken te doen verbeteren, aan te vullen, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake doende zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift voorkomen.
5. Gegevens uit de administratie worden slechts aan derden verstrekt voor zover dit voortkomt uit het doel van de registratie als gevolg van een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van degene wiens gegevens het betreft.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor inschrijving voor de opleiding
Artikel 10 Inschrijving

1. Inschrijving voor de opleiding is definitief na besluit van de directie.
2. Bij inschrijving dient de deelnemer te voldoen aan de inschrijvingsvereisten.
3. De directie kan zonder motivering een deelnemer bij inschrijving weigeren .
4. Inschrijvingsgelden worden door of voor de deelnemer voldaan voorafgaande aan de start van de opleiding. Indien de inschrijvingsgelden niet of onvolledig zijn voldaan kan de deelnemer aan opleiding per direct van deelname worden uitgesloten tot dat de verschuldigde som is betaald.
5. Tot een maand voor aanvang van de opleiding is afmelden mogelijk. Hiervoor zijn administratiekosten verschuldigd. Al betaalde bedrag wordt terugbetaald onder aftrek van de administratiekosten.
6. Afmelding binnen een maand voor de aanvang van de opleiding geeft geen recht op restitutie.
7. Na toelating kan de deelnemer uitsluitend deelname worden ontzegd op grond van de bepalingen in dit statuut.

Artikel 11 Aanbod

1. faaam geeft in voorlichtingsmateriaal of contracten weer wat de deelnemer van de opleiding of masterclass mag verwachten, door vermelding van niveau, periode, aantal bijeenkomsten, en opleidingsonderdelen.
2. Indien faaam niet levert of niet kan leveren in overeenstemming met wat is aangegeven, vindt (al dan niet gedeeltelijke) restitutie plaats van de inschrijvingsgelden.
3. Over al dan niet doorgaan van de opleiding beslist de directie tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding. Al betaalde bedragen worden zonder aftrek van administratiekosten terugbetaald.

Correspondentie m.b.t. dit statuut kunt u richten tot :
zie contact